Notification

The IELTS test fee will be changed from 1 January 2018 due to the change of the IELTS central fee for 2018.

The IELTS fee: increases from 505,000 tugrugs to 509,900 tugrugs.

The new fee will come into operation from 1 January 2018.

IELTS Test Centre in Mongolia

ESP Foundation

 

2017 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдөр.

МЭДЭЭЛЭЛ

IELTS-ийн шалгалтын төлбөрийн тухай / 2018 оны 1-р сарын 1-нээс эхлэх /

IELTS -ийн шалгалтын төв байгууллага болох Британий Зөвлөлд /British Council/ төлдөг төлбөрийн хэмжээнд өөрчлөлт орсон тул 2018 оны  1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн IELTS-ийн шалгалтын төлбөр шинэчлэгдэнэ.

Одоогоор 505,000 төгрөг байгаа тус шалгалтын төлбөр нь 509,900 төгрөг  болж нэмэгдэнэ.

Монгол Улс дахь IELTS-ийн шалгалтын төв

“ИЭСПИ Сан”